Otopark Tarifelerimiz
Otopark Tarifelerimiz
Sayfaya Git

6698 Sayılı Kanun Kapsamında Bilgilendirme Metni

Anasayfa » 6698 Sayılı Kanun Kapsamında Bilgilendirme Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında AKBEL A.Ş., veri sorumlusu sıfatıyla ve kanunda yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. AKBEL A.Ş., kişisel verilerin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye işbu aydınlatma metninden ulaşabilirler.

1- Kişisel verilerin işlenme amacı, toplama yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu ya da atayacağı gerçek/tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir:

Abonelik sözleşmeleri ve hasılat paylaşım sözleşmeleri kapsamında sözlü beyan, fiziki evrak temini ya da e-posta gönderimi yoluyla sözleşmenin gereği gibi ifası sebebiyle,

 • Otopark hizmetlerinin sağlanması için internet, mobil uygulama, e-posta ya da fiziki evrak temini yollarıyla AKBEL A.Ş.’nin müşterileriyle olan sözleşmelerinin gereği gibi ifası amacıyla,
 • Ödemelerin temini için internet, otomasyon, e-posta, sms, fiziki evrak (talep ya da sözleşme) ya da bankalar aracılığıyla AKBEL A.Ş.nin müşterileriyle olan sözleşmelerini gereği gibi ifası ve haklarını kullanması sebepleriyle,
 • Müşterilerin borç yapılandırma süreçlerinde iç denetim, soruşturma ve inceleme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla telefon müracaatları, dilekçe temini ve kurum yazışmaları yollarıyla hakların kullanılması ve sözleşmenin ifası sebepleriyle,
 • Satın alma ve ihale süreçlerinin yürütülmesinde internet üzerinden başvuru formlarının doldurulması, ihale teklif zarflarının ve doğrudan temin mektuplarının teslim alınması, e-posta alımı, sözleşme ve fatura tanzimi yollarıyla kanunda öngörülmüş olması sebepleriyle,
 • AKBEL A.Ş. çalışanlarının kendileri tarafından AKBEL A.Ş.’e iletilen aile bilgileri çalışanların meşru menfaatleri ve haklarının kullanılması ve kanunda öngörülmüş olması sebepleriyle,

2-Kişisel verilerin aktarımı

6698 sayılı Kanun’un 28/2 maddesi uyarınca AKBEL A.Ş.’nin temin etmiş olduğu kişisel veriler kanunlarla yetkilendirilmiş denetim ve yargı makamlarına aktarılabilir. Aşağıdaki hallerde, işlenen kişisel veriler 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince alınan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi (KBB)Meclis Kararları, Ulaşım ve Trafik Komisyonu (UTK), Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) ve İl Trafik Komisyonu (İTK) kararları doğrultusunda bilgilendirme, raporlama, çözüm üretme ve hizmet geliştirme amaçlarıyla KBB’ye aktarılabilmektedir.

 • Abonelik sözleşmeleri ve hasılat paylaşım sözleşmeleri kapsamında,
 • Müşterilerin borç yapılandırma süreçlerinde,
 • Satın alma ve ihale süreçlerinin yürütülmesinde,

3-İlgili Kişi Hakları

AKBEL A.Ş.’nin muhatapları, mesai saatleri içerisinde veri sorumlusu sıfatını haiz AKBEL A.Ş.’e usule uygun yazılı başvuruda bulunarak;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediği bilgisini,
 • İşlenen kişisel verilerinin neler olduğunu,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı bilgisini,
 • Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini ve durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini,
 • 6698 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini ya da yok edilmesini ve durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde bu zararın giderilmesini, talep edebilirler.